Smlouva o poskytnutí finanční půjčky

V ppad tchto "pjoven" je smluvn vztah vtinou njmem vci ve smyslu ustanoven 663 a nsl. Obanskho zkonku. Pjky v podnikatelsk sfe. V ppad bezron i roen pjky zejmna mezi podnikatelskmi subjekty je teba provit i daov otzky. roky zskan z pjky mohou bt toti pedmtem dan z pjm a na druh stran zejmna mezi tzv. spznnmi subjekty je teba dodrovat pravidlo, aby byly roky sjednan v obvykl vi. Pi uzavrn smluv v rmci holdingu je teba tak provit, zda nemus bt dodrena zvltn pravidla uveden v 196a Obchodnho zkonku. Poskytnut pennch prostedk nebo odloen platba, napklad ve form vru, pjky nebo koup najat vci, za kter je spotebitel povinen platit, je spotebitelskm vrem, kter podlh ustanovenm zkona. 321/2001 Sb. v platnm znn. To neplat pro pjku poskytnutou bez roku nebo platy.
HTML:

BBCode:
Smlouva o poskytnutí finanční půjčky