Věcné břemeno a půjčka

Zajišovací právní prostředky různho druhu plní obvykle funkci zajišovací, působící bu na dlužníka k řádnmu a včasnmu splnění dluhu, nebo zlepšující situaci věřitele při vymáhání pohledávky soudní cestou, dále funkci uhrazovací, poskytující podpůrný zdroj pro uspokojení pohledávky při jejím nesplnění dlužníkem, a konečně, by výjimečně, funkci sankční, postihující dlužníka zpravidla majetkově pro případ porušení povinností ze závazkovho vztahu. Zajišovací vztah je zpravidla vztahem vedlejším a mívá zásadně akcesorickou a subsidiární povahu. V obč. zákoníku jsou výslovně upraveny tyto typy zajištění závazku: smluvní pokuta, ručení, dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, zástavní právo, podzástavní právo, zadržovací právo, zajištění převodem práva a postoupením pohledávky, jistota, uznání dluhu. Splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele (zajišovací převod práva).Tento právní institut využíváme výhradně u půjček zajištěných družstevními byty, kdy se předmětem zajišovacího převodu práv stávají členská práva v družstvu. Majetek vzástavě složí jako záruka věřitele pro případ nesplácení dluhu klientem. Zástavním právem se rozumí právní nástroj, který slouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru a to včetně úroků a dalšího příslušenství pohledávky. Zástavní právo vzniká nejčastěji na základě zástavní smlouvy mezi zástavním věřitelem (věřitelem) a zástavcem (vlastníkem zástavy). Toto právo slouží kzajištění pohledávky pro případ, že pohledávka nebude řádně uhrazena.
HTML:

BBCode:
Věcné břemeno a půjčka