Tiskopis půjčka

VII. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva o půjčce byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, pro každho z účastníků. Každý z účastníků převzal jedno vyhotovení tto smlouvy o půjčce. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu o půjčce je možn měnit pouze očíslovaný písemným dodatkem podepsaným oběma stranami, který se stane nedílnou součástí tto smlouvy o půjčce. 2. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkov spory, kter vzniknou z tto smlouvy, budou rozhodnuty s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů jedním rozhodcem Mgr. Kateřinou Celnarovou (advokátka zapsaná v seznamu ČAK pod ev. č. 10455 adresa: náměstí T. G. Masaryka 38/10, 69002 Břeclav. Pro případ, že se stanovený rozhodce tuto funkci nebude moci z jakhokoli důvodu vykonávat, bude věc projednána obecným soudem. Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je: náměstí T. G. Masaryka 38/10, 69002 Břeclav, pokud rozhodčí neurčí jinak. Rozhodce rozhoduje bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek se vybírá za každý spor a činí 4 z hodnoty předmětu sporu, nejmně 4.500,- Kč. 3. Dlužník a věřitel potvrzují, že si smlouvu o půjčce řádně přečetli, obsahu smlouvy o půjčce rozumějí a na znak souhlasu ji podepisují. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu o půjčce uzavřely svobodně a vážně. V Soběhrdech, dne. VěřitelDlužník / konec dokumentu Smlouva o půjčce - vzor /.
HTML:

BBCode:
Tiskopis půjčka