Měšec rychlá půjčka

Rubopis akcie je písemný projev vůle na cennm papíru nebo jeho přílohy, pomocí kterho současný majitel papíru projevuje svou vůli převst cenný papír na jinou osobu. Zpravidla se eviduje na zadní straně cennho papíru a od toho pak název rubopis. Rubopis akcie je prostě rozhodnutí a písemn vyjádření toho, že člověk chce převst akcii na někoho jinho. Jednoduše, snadno a relativně rychle je tak možný převod jakhokoliv cennho papíru bez zbytečných obstrukcí. Jak uvedl i Nejvyší soud, je možn převod listinných akcií na jmno převst pomocí rubopisu a předáním. Akcie na řad se převádějí smlouvou, rubopisem nebo předáním a tato smlouva může být dokonce uzavřena konkludentně. Ktomu dojde podpisem rubopisu. Nejvyší soud ve svých rozsudcích toto tvrzení jasně potvrzuje, takže je to nyní už bez dalších otázek. Nejčastěji se rubopisu používá u akcií, což je podle Obchodního zákoníku cenný papír, který vyjadřuje právo akcionáře podílet se podle zákona a stanov na čistm zisku, likvidačním zůstatku a řízení akciov společnosti, která tento cenný papír vydala. Od ostatních cenných papírů se akcie odlišuje především tak, že zakládá i účast na obchodní společnosti. Majitel akcie tak vlastní část firmy, jejíž akcie drží. I proto je zcela zásadní převoditelnost tohoto cennho papíru, aby bylo možn efektivně podíly ve společnostech nakupovat a prodávat i bez nutnosti chodit na burzu či na jiný otevřený trh, kde samozřejmě ktakovým převodům dochází nejsnadněji. Avšak u neveřejně upisovaných akcií společností je nákup a prodej možn uskutečovat třeba pomocí vyjádření na rubopisu, takže není potřeba dalších smluv, jednání a dokumentace. I takto snadno lze získat podíl na společnosti.
HTML:

BBCode:
Měšec rychlá půjčka