Výpůjčka auta

Chcete sv auto půjčit svmu známnu na dobu, co budete v zahraničí? Jak ošetřit, že po návratu získáte sv auto bezpečně zpět? SMLOUV ÝPŮJČCE AUTOMOBILU Jiří Studený Nar. 5. 5. 1975. Bytem Ostravská 11, 145 89 Teplice (dále jen jako Půjčitel) a Jaroslav Chládek, Nar. Bytem Zelená 15, 145 89 Teplice, (dále jen jako Vypůjčitel) Uzavřeli níže uvedenho dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce (dle 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) I. Půjčitel vypůjčuje dnešním dnem Vypůjčiteli osobní automobil Ford Focus, barva zelená SPZ: 4U0 4891 č. karoserie WXWY ve stavu způsobilm k řádnmu užívání. Vypůjčitel je na základě tto smlouvy a po dobu v ní výslovně uvedenou oprávněn automobil bezplatně užívat, a to výhradně za účelem cesty na rodinnou dovolenou v Chorvatsku. Vypůjčitel je povinen automobil chránit před poškozením, ztrátou a zničením. II. Vypůjčitel podpisem tto smlouvy potvrzuje převzetí automobilu. Vypůjčitel dále potvrzuje, že osobní automobil je bez viditelných či jiných zjevných vad. Vypůjčitel po dobu účinnosti tto smlouvy nese vešker náklady na provoz automobilu a vešker související poplatky. Vypůjčitel není oprávněn přenechat automobil k užívání jinmu. III. Výpůjčka je sjednána na dobu od do 21. 8. 2013. IV. Vypůjčitel se zavazuje vrátit automobil Půjčiteli vmístě bydliště Půjčitele nejpozději. V případě prodlení s vrácením automobilu zaplatí Vypůjčitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na případnou náhradu škody. V. Tato smlouva je sepsána ve dvou originálech, po jednom vyhotovení pro každho z účastníků. Na důkaz svho souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany sv podpisy. VTeplicích dne V Teplicích dne Jiří Studený. Jaroslav Chládek Půjčitel Vypůjčitel.
HTML:

BBCode:
Výpůjčka auta