Společné jmění manželů půjčky

Spolen jmn manel je zvltn prvn pravou spoluvlastnickch vztah manel. Do prvnho du bylo zavedeno s innost od 1. 8. 1998 a nahradilo pedchoz prvn pravu bezpodlovho spoluvlastnictv manel. Co tvo pedmt spolenho jmn manel, upravuje 143 obanskho zkonku. Spolen jmn manel tvo: majetek nabyt nkterm z manel nebo jimi obma spolen za trvn manelstv, s vjimkou majetku zskanho ddictvm nebo darem, majetku nabytho jednm z manel za majetek nleejc do vlunho vlastnictv tohoto manela, jako i vc, kter podle sv povahy slou osobn poteb jen jednoho z manel, a vc vydanch v rmci pedpis o restituci majetku jednoho z manel, kter ml vydanou vc ve vlastnictv ped uzavenm manelstv a nebo jemu byla vc vydna jako prvnmu nstupci pvodnho vlastnka zvazky, kter nktermu z manel nebo obma manelm spolen vznikly za trvn manelstv, s vjimkou zvazk tkajcch se majetku, kter nle vhradn jednomu z nich, a zvazk, jejich rozsah pedstavuje mru pimenou majetkovm pomrm manel, kter pevzal jeden z nich bez souhlasu druhho. Nen-li prokzn opak, m se za to, e majetek nabyt a zvazky vznikl za trvn manelstv tvo spolen jmn manel. Zvazky ve spolenm jmn manel maj povahu zvazk solidrnch, tzn., e z tchto vztah jsou zavzni oba manel spolen a nerozdln.
HTML:

BBCode:
Společné jmění manželů půjčky