Sms pujckaa

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s právem přístupu k mým osobním údajům ve smyslu 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a s mými právy plynoucími z 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zejmna s právem požadovat na MIRACON (příp. jím pověřených zpracovatelích) vysvětlení, budu-li se domnívat, že zpracování mých osobních údajů je nezákonn nebo v rozporu s ochranou mho soukromho a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesn, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů atp. Rovněž beru na vědomí, že pokud MIRACON nebo jím pověřený správce nevyhoví m žádosti, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Žadatel bere na vědomí, že mu nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru, a to ani po předložení požadovaných dokumentů. Schválení žádosti společností MIRACON prostřednictvím internetu znamená pouze předběžný souhlas s uzavřením smlouvy o úvěru. MIRACON si vyhrazuje právo po posouzení doručených dokumentů tuto žádost zamítnout. Žadatel tímto uděluje MIRACON souhlas se získáváním informací o klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, kter jsou nutn k řádnmu posouzení jeho žádosti o poskytnutí úvěru, a to z databází osob, kter se zabývají zpracováním takových údajů.
HTML:

BBCode:
Sms pujckaa